1 2 3

ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร / Personal Details

 
คำนำหน้า/Title นาย/Mr. นาง/Ms. นางสาว/Miss
ชื่อ (Thai) * นามสกุล (Thai) *
Name (English) * Surname (English) *
วัน/เดือน/ปี
Date of Birth
(dd/mm/yyyy) เลขบัตรประชาชน
National ID No.
*
ที่อยู่ปัจจุบัน
Present Address
โทรศัพท์ที่บ้าน
Home phone
* โทรศัพท์มือถือ
Mobile phone
*
อีเมล์
E-Mail Address
 

ประวัติการศึกษา / Educational Background

(เรียงจากล่าสุด)
 
ระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา / Major
สถานศึกษา / University
คะแนนเฉลี่ย (GPA)
 
ระดับการศึกษา
สาขาวิชา / Major
สถานศึกษา / University
คะแนนเฉลี่ย (GPA)
 

ตำแหน่งที่สมัคร / Applied Position

 
ตำแหน่งที่ 1
Interested Position 1
เงินเดือนที่ต้องการ
Expected Salary
Bath / Month
ตำแหน่งที่ 2
Interested Position 2
ตำแหน่งที่ 3
Interested Position 3
 

ประวัติการทำงาน / Employment

(เรียงจากล่าสุด)
 
ประวัติการทำงานจากปัจจุบันย้อนหลังไปในอดีต หรือการฝึกงานฤดูร้อนในกรณีผู้จบใหม่
Employment history from present to past
ชื่อบริษัท
Company
ที่อยู่บริษัท
Company Address
ตำแหน่งงาน
Job Title
เงินเดือน
Salary (Baht)
ลักษณะงาน
Job Description
วันที่เริ่มงาน
Start Period
วันที่ออก
End Period
สาเหตุที่ออกจากงาน
Reason for leaving
 
ชื่อบริษัท
Company
ที่อยู่บริษัท
Company Address
ตำแหน่งงาน
Job Title
เงินเดือน
Salary (Baht)
ลักษณะงาน
Job Description
วันที่เริ่มงาน
Start Period
วันที่ออก
End Period
สาเหตุที่ออกจากงาน
Reason for leaving
 

ความสามารถพิเศษ / Special Skills

 
ความสามารถพิเศษด้านภาษา: การพูด, การอ่าน, การเขียน
Language Proficiency: Speaking, Reading, Writing
English Speaking
Reading
Writing
Excellent Good Fair
Excellent Good Fair
Excellent Good Fair
ผลการทดสอบภาษา
Test Score
TOEIC Score TOEFL Score
GMAT Score IELTS Score
ความสามารถในการใช้ Software ในฐานะผู้ใช้งาน (Ability of using computer softwares)